+ M?i nh?t
Tin t?c
C?NG TY TNHH TAM SINH YOFOTO VI?T NAM
??a ch?: Khu d?ch v? DV03, T?ng 2 tòa nhà N09 B1, Khu ?? th? m?i D?ch V?ng, ph??ng D?ch V?ng, qu?n C?u Gi?y, Hà N?i
S? GCN?KDN: 0104743497 do S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i c?p ngày 10/06/2010, s?a ??i l?n th? 11 ngày 04/11/2015
S? GPBH?C: 005/QLCT-GCN do C?c Qu?n Ly C?nh Tranh c?p ngày 22/12/2014, s?a ??i l?n th? 3 ngày 24/11/2016
Lo?i hình kinh doanh: Bán hàng ?a c?p
?i?n tho?i: (+84) 422101767
204| 197| 915| 813| 342| 722| 822| 171| 349| 277|